top of page

16 1/4"

 

Yu Hua Jun Viola 2007

bottom of page